24. Konkurs wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej”

W Konkursie mogą brać udział amatorzy i zawodowcy, soliści lub zespoły wokalne – pod warunkiem, że łącznie spełnią poniższe warunki:

  • we właściwych terminach, zgodnie z REGULAMINEM, skutecznie zgłoszą udział w konkursie,
  • w dniu zgłoszenia swojego uczestnictwa w konkursie ukończyli 16. rok życia,
  • uiszczą bezzwrotną opłatę wpisową w wysokości 40,00 PLN (czterdziestu złotych) przelewem na konto organizatora w banku SANTANDER POLSKA 6 O/Poznań Nr 70 1090 1362 0000 0001 4185 0849 najpóźniej do 23 maja 2021 r. W tytule przelewu należy wpisać: „Opłata wpisowa za Konkurs – imię i nazwisko”.

Osoby pragnące wziąć udział w Konkursie zgłaszają swój akces poprzez przesłanie linku do nagrania video oraz wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA na adres mailowy: osiecka@teatrnowy.pl

Osoba zgłaszająca się do Konkursu staje się jego Uczestnikiem po spełnieniu łącznie trzech warunków:

  • przyjęcia przez organizatora prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA,
  • spełnienia przez osobę zgłaszającą się do Konkursu wymogów REGULAMINIE,
  • zaksięgowania na koncie organizatora opłaty wpisowej.

Szczegółowe terminy przyjmowania kart zgłoszeniowych określone zostały w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszeń, które otrzymał po upływie terminu określonego w aneksie do REGULAMINU. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do eliminacji w I etapie konkursu tych osób, które nie spełniły wymogów zawartych w REGULAMINIE.

Uczestnicy powinni na cele konkursu przygotować dwie piosenki ze słowami Agnieszki Osieckiej, wybrane według własnego uznania.

Wyboru utworów, o których mowa powyżej, można dokonać jedynie spośród piosenek, które zostały zarejestrowane w odpowiednich rejestrach Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i znajdują się pod prawną ochroną tej organizacji. Wykaz zarejestrowanych utworów Agnieszki Osieckiej znajduje się TUTAJ.

Organizator zachęca Uczestników do przedstawienia własnej, oryginalnej interpretacji piosenek Agnieszki Osieckiej, co będzie przez Jury Konkursu oceniane w sposób szczególnie przychylny. Piosenki wykonywane w ramach Konkursu powinny jednak zachować pierwotną tożsamość.